MŁODZIEŻOWY FESTIWAL TEATRALNY „STREFA GRY” – zapraszamy do uczestnictwa

Strefa Gry Młodzieżowy festiwal teatralny

MŁODZIEŻOWY FESTIWAL TEATRALNY „STREFA GRY”
19 listopada 2022, Miejski Dom Kultury w Kole

 ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Miejski Dom Kultury w Kole

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Festiwal adresowany jest do amatorskich teatrów, skupiających młodzież w wieku 15-19 lat, działających w placówkach kultury, szkołach ponadpodstawowych, świetlicach, stowarzyszeniach w całej Wielkopolsce.
 • Dopuszcza się dowolne formy teatralne.
 • Czas trwania spektaklu: do 40 minut.
 • Zgłoszenie następuje poprzez nadesłanie karty zgłoszenia na adres:

Centrum Kultury i Sztuki-DK Oskard, Aleje 1 Maja 7 A, 62-510 Konin
w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2022 r.

 • Opłatę akredytacyjną w wysokości 20 zł od uczestnika i osób towarzyszących (opiekunowie, rodzice, kierowca) należy wpłacić na konto CKiS:

Santander Bank Polska SA 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 w terminie do 7 listopada 2022 r. (prosimy zabrać ze sobą kserokopię dowodu wpłaty).

 • Zgłaszając rezygnację z udziału w Festiwalu na co najmniej 3 dni przed imprezą, zespół otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
 • Liczba zespołów, które Organizator przyjmie, jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zespołów dopuszczonych do udziału w Festiwalu będzie dostępna na stronie www.ckis.konin.pl najpóźniej od 10 listopada 2022 r.
 • W przypadku wykorzystania cudzych utworów koszty ZAiKS-u zespoły opłacają we własnym zakresie.
 • W ramach Festiwalu, oprócz prezentacji przedstawień, odbędzie się także spotkanie warsztatowe dla instruktorów i członków zespołów.
 • Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące.
 • Organizatorzy zapewniają:

– okotarowaną scenę o wymiarach – dł. 8 m, szer. 8 m, bez urządzeń scenicznych,
– sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wraz z obsługą,
– nagrody finansowe, rzeczowe  i dyplomy,
– ciepły posiłek dla wykonawców i opiekunów (ogólną liczbę osób należy ująć w karcie zgłoszenia i uwzględnić przy wpłacie akredytacji).

! Nie zapewniamy elementów scenografii !

ZASADY NAGRADZANIA

 • Prezentacje oceniać będzie powołana przez Organizatorów Komisja Artystyczna, która zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień zespołowych oraz indywidualnych. Jej ocenie podlegać będzie:

– dobór repertuaru,
– reżyseria (sceniczna koncepcja),
– gra aktorska (kultura słowa, ruch sceniczny),
– oprawa plastyczna i muzyczna.

 • Werdykt  Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.
 • Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zgłoszenia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • Podpisanie wypełnionej karty zgłoszenia  jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Uczestnicy Festiwalu udzielą jego Organizatorom zezwolenia, w formie oświadczenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego.
 • Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
 • Zespoły zgłaszają się biurze organizacyjnym w Miejskim Domu Kultury w Kole (ul. Słowackiego 5) w dniu imprezy od godz. 9:00. Prezentacje rozpoczną się o godzinie 10.00.
 • Dodatkowych informacji o spotkaniach udziela Paulina Pachulska-Wojdak,
  tel. (63) 243 63 50/51, e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

Karta zgłoszenia

Regulamin

Skip to content